Stowarzyszenie na Rozwoju Gminy Tomaszów Lubelski powstało w 2006 r., jednak aktywnie działa od czerwca 2016 r. po wybraniu nowych władz samorządowych. Stowarzyszenie zajmuje się aktywizacją społeczności lokalnej, pozyskiwaniem środków zewnętrznych na statutową działalność Stowarzyszenia, posiada doświadczenie w realizacji działań kulturalnych, prorodzinnych i prozdrowotnych. We wrześniu 2016 r. organizacja współorganizowała Piknik prozdrowotny, kiermasz zdrowej żywności oraz warsztaty samoobrony. Także we wrześniu 2016 r. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Tomaszów Lubelski we współpracy z GOPS w Tomaszowie Lubelskim wydało w miejscowości Łaszczówka ok. 2 ton żywności unijnej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 Podprogram 2016 Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym – FEAD dla ponad 565 osób z Gminy Tomaszów Lubelski. Stowarzyszenie tworzy warunki do rozwoju i promocji Gminy Tomaszów Lubelski, kultywuje tradycje lokalne i regionalne, troszczy się o rozwój wiedzy ogólnej, specjalistycznej i kwalifikacji zawodowych, prowadzi działania mające na celu ochronę środowiska naturalnego, pomaga osobom ubogim, mającym problem z przystosowaniem się do społeczeństwa, aktywnie bierze udział w akcjach społecznych m.in. „Szlachetna Paczka”, „Pomóż dzieciom przetrwać zimę”. Stowarzyszenie propaguje ideę społeczeństwa obywatelskiego oraz zajmuje się upowszechnianiem znajomości problemów życia publicznego, a także edukacją tolerancji i poszanowania odrębności światopoglądowej i kulturowej. 

Kontakt : stowarzyszenie.rgtl@gmail.com